Neurologopedi

På flera av våra mottagningar finns logopeder som erbjuder behandling till vuxna med förvärvade kommunikations- och sväljsvårigheter.

Vi vänder oss till:

Personer med afasi
Afasi är en förvärvad språkstörning efter hjärnskada. Vanliga symtom är svårigheter att hitta ord, nedsatt förståelse för andras tal och nedsatt läs- och skrivförmåga.

Personer med dysartri
Dysartri (talsvårigheter, "sluddrigt tal") orsakas av en påverkan på de nerver som styr talet. Orsaken kan vara exempelvis en stroke eller en muskelsjukdom. Talet blir otydligt, ibland till och med svårt att uppfatta och förstå. Rösten kan vara påverkad.

Personer med dysfagi
Dysfagi (sväljsvårigheter) kan förekomma vid neurologisk skada eller sjukdom såsom stroke, Parkinsons sjukdom, MS, ALS, demens eller ha andra orsaker. Symtom på dysfagi kan vara hosta vid måltid, gurglig röst, viktnedgång och
tidskrävande måltider. Risker vid sväljsvårigheter är bland annat undernäring, lunginflammation och nedsatt livskvalitet.

Våra insatser

Vi utreder patientens kommunikation och undersöker bland annat språkförståelse, ordförråd, grammatik och artikulation. Vi utreder även sväljsvårigheter.

Beroende på vilka svårigheter patienten har kan vi erbjuda följande:

  • Direkt individuell behandling eller gruppbehandling
  • Intensivbehandling vid behov
  • Anhörigsamtal och anhöriginformation om till exempel kommunikationsstrategier
  • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • Besök och insatser på särskilda boenden, till exempel undersökningar, behandlingar och handledning till personal
  • Remittering till andra experter inom vården
  • Kontakt med Afasiföreningen i Stockholm och andra patientföreningar
  • Kontakt med Taltjänst

Hur får man kontakt med oss?

Vi tar emot patienter från hela Stockholms län. För att komma till oss måste man ha en remiss från läkare, logoped eller psykolog.