Behandling

För barn med språkliga svårigheter är samarbetet mellan logoped och föräldrar viktigt. Vid det första besöket hos oss träffas ibland logoped och föräldrar utan barnet för ett samtal om barnets utveckling och språkliga svårigheter.

Föräldrarna får information om språkutveckling och råd om hur de kan stimulera sitt barn på ett sätt som gynnar barnets språk- och talutveckling. Vi träffar därefter barnet då utredning och kartläggning av barnets språk och tal påbörjas.

Vi undersöker en eller flera delar av barnets medvetenhet och förmåga beträffande kommunikation/språkanvändning, språkförståelse, ordförråd, grammatik, uttal, artikulation och munmotorik.

I samråd med föräldrarna gör vi sedan upp en plan för hur man på bästa sätt ska stödja barnet i sin språk- och talutveckling. Insatserna ser olika ut beroende på barnets ålder och de språkliga svårigheterna. 

Behandling av språkliga svårigheter ser olika ut beroende på vilken typ av svårigheter det handlar om, barnets ålder och vad som passar bäst för barnet vid den aktuella tidpunkten.

När man beslutat sig för behandling kan insatserna bestå av en eller flera av följande punkter:

  • Direkt individuell behandling
  • Rådgivning till föräldrar
  • Kontakt med förskolepersonal, pedagog eller assistent
  • Gruppbehandling
  • Information och introduktion till TAKK - tecken som alternativ kompletterande kommunikation
  • Vidare remittering till Oralmotorisk centrum, Lekoteket, foniater eller Öron-, näsa-, halsläkare, hörselmottagning, språkförskola
  • Information om olika patientföreningar
  • Utprovning av hjälpmedel
  • Vi gör också vid behov regelbundna uppföljningar för att följa barnets tal- och språkutveckling.