Röststörning

Röststörningar förekommer i alla åldrar. Det är ofta flera samverkande orsaker som kan ha bidragit till att någon har fått röstproblem.

Faktorer i arbetsmiljön som stress, buller, dålig akustik, torr eller förorenad luft eller felaktiga arbetsställningar kan påverka rösten och ge röstproblem.

Viktigt instrument

Varje människa har en unik röst. Hur rösten fungerar och hur rösten låter är individuellt och sammanhänger bland annat med hur stämbanden ser ut och fungerar, och på hur vi använder vår röst och vår artikulation.

Rösten påverkas också av om vi är glada, ledsna, arga, spända, stressade eller trötta. Rösten är ett av våra viktigaste instrument för att uttrycka känslor och tankar och för att kunna påverka och meddela oss med våra medmänniskor och vår omvärld.

Det är inte ovanligt med röstproblem/heshet även hos barn, ofta av samma orsaker som hos vuxna.

Röststörning eller röstproblem

Röststörning eller röstproblem yttrar sig ofta som heshet eller annan förändring av röstklangen. Talaren kan uppleva obehagskänslor som sveda eller värk, klumpkänsla, torrhet, harklingsbehov, svårigheter att höja rösten, rösttrötthet och att rösten inte räcker till.

En vanlig orsak till långvarig heshet eller röstproblem är överansträngning av rösten i samband med övre luftvägsinfektioner och eller hosta.

Röststörningar kan uppstå i samband med olycksfall, operationer, eller sjukdomar som skadat stämbanden eller nerverna som styr dem. Röststörningar kan också ha psykologiska orsaker.

Röststörningar är också vanligt förekommande hos personer som i sina yrken eller på fritiden har stora krav på sin röst.

Röstergonomi

I många yrken ställs stora krav på muntlig kommunikation och ungefär en tredjedel av Sveriges yrkesverksamma befolkning anses ha arbeten som är röstintensiva.

Det är vanligt att få röstsymtom som rösttrötthet och heshet om inte rösten och arbetsmiljön samverkar på ett bra sätt. I längden kan dessa symtom befästas i en röststörning och även leda till sjukskrivning.

Kunskaper om röstergonomi är viktigt för att skapa optimala förutsättningar för både talare och lyssnare.

På våra logopedmottagningar finns logopeder med särskild kompetens inom röstergonomi och yrkesrelaterade röststörningar. 

Yrkesrelaterade röststörningar

Kunskapssammanställning kring yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi.

Problem med rösten

Både vuxna och barn kan ha problem med rösten, men logopeden kan hjälpa till att få den att fungera.

Ladda ner vår broschyr

Röstbesvär är vanligt förekommande hos personer som i sina yrken eller på fritiden har stora krav på sin röst. Rösten kan bli hes eller låta annorlunda på annat sätt.

Vid utskrift - välj "vänd längs kortsidan" och skriv ut i färg, om möjligt.