Skenande tal

Skenande tal kan beskrivas som en talrytmstörning som kan inverka negativt på kommunikationen och göra talaren svår att förstå.

Vanliga symptom som man hittar i olika grad hos personer med skenande tal är att:

  • Taltempot ofta upplevs som för snabbt och/eller ojämt.
  • Fraserna kommer som skurar av ord.
  • Artikulationen är generellt odistinkt och språkljud, stavelser, hela ord och ändelser utelämnas eller ”dras ihop”.
  • Pauser kommer på onaturliga ställen i meningarna så satsmelodin blir ryckig. Talet kan också låta entonigt.
  • En ny mening påbörjas mitt i en redan påbörjad mening, ofta i ett försök att omformulera sig men även för att gå vidare utan att avsluta det man påbörjat att säga.
  • Personen har svårt att uppfatta signaler om bekräftelse, turtagning och att lyssnaren inte riktigt uppfattade vad som sades.

Symptomen behöver inte förekomma hela tiden, utan kan variera mellan olika situationer. Talet blir ofta tydligare när personen aktivt fokuserar på talet och mer otydligt när personen inte fokuserar på talet. Personer med skenande tal kan själva vara medvetna om sina svårigheter rent generellt men uppmärksammar det mer sällan i stunden.

Skenande tal förekommer ofta i kombination med andra diagnoser som t ex stamning. Det är också vanligt att personer med skenande tal har problem med koncentration/uppmärksamhet, språk, eller samspel.

Skenande tal uppmärksammas oftast inte förrän i skolåren och är i de flesta fall svårt att diagnostisera före 8-10 års ålder. Vanligast är att diagnosen uppmärksammas först i tonåren.

Bedömning

Personen med skenande tal kommer oftast för samtal och utredning vid flera tillfällen innan behandling påbörjas. Vid besöken genomförs en noggrann kartläggning av talhastighet, talflyt, förståelighet i olika typer av talsituationer samt av språk och kommunikation.

Behandling

Behandlingen läggs upp utifrån individuella behov hos personen med skenande tal och kan inriktas på exempelvis talhastighet och -rytm, språk, motorik och samspel.

Behandlingen syftar till att öka personens medvetenhet om sitt tal samt hur det skenande talet påverkar lyssnarens förmåga att förstå vad som blivit sagt.

Övergripande målsättning med behandlingen är att personen ska kunna göra sig förstådd på ett sätt som känns okej för individen. Vid behov riktas också insatserna mot att stärka individens tillit till sin egen kommunikationsförmåga

Ladda ner vår broschyr

Skenande tal förekommer ofta i kombination med andra diagnoser som till exempel stamning. Det är också vanligt att personer med skenande tal har problem med koncentration/uppmärksamhet, språk, eller samspel.