Bedömning och behandling

Barn

Bedömning av stamning görs under tre besök hos logoped. Första besöket är ett föräldrasamtal där logoped och föräldrar pratar om barnets stamning. Vid andra tillfället träffar logopeden barnet för ett bedömningsbesök där barnets stamning och språkliga utveckling utreds. Vid tredje tillfället träffar logopeden föräldrarna igen för genomgång av bedömningen och ställningstagande till vidare åtgärder. Föräldrarna får information om stamning och råd om hur de kan kommunicera med sitt barn på ett sätt som gynnar barnets talflyt.

Efter avslutad bedömning beslutas om vidare åtgärder. Beroende på föräldrarnas oro, barnets ålder, stamningens svårighetsgrad och hur besvärat barnet själv är av stamningen kan insatserna se olika ut och bestå av någon eller flera av följande punkter:

 • Indirekt behandling där familjen följer logopedens råd om förhållningssätt. Uppföljning görs utifrån behov.
 • Behandling enligt Palin PCI (Parent Child Interaction therapy).
 • Behandling enligt RESTART Demands and Capacities Model.
 • Behandling enligt Lidcombeprogrammet.
 • Direkt behandling med barnet där till exempel taltekniker och samtal kan ingå.
 • Gruppbehandling.
 • Information om patientföreningar och stamningsläger.
 • Kontakt med förskola eller skola.

Ungdomar och vuxna

Ungdomar och vuxna som stammar kommer oftast för samtal och utredning vid flera tillfällen innan behandling påbörjas. Vid besöken görs en kartläggning av hur stamningen yttrar sig och påverkar det dagliga livet.

Kontakta din vårdcentral, barnavårdscentral eller skolhälsovården på ditt barns skola för remiss till någon av våra mottagningar.

Efter avslutad bedömning beslutas om vidare åtgärder. Behandlingen inriktas främst på de svårigheter som personen upplever och kan bestå av någon eller flera av följande punkter.

 • Direkt behandling där t ex taltekniker och samtal kan ingå.
 • Kontakt med skola.
 • Gruppbehandling.
 • Information om olika patientföreningar och stamningsläger.
 • Utprovning av stamningshjälpmedel.

Ladda ner våra broschyrer

Om barnet eller skolbarnet har det extra kämpigt med sitt tal eller reagerar på något sätt på sin stamning kan det vara till hjälp att prata om stamningen på ett avdramatiserat sätt. Läs mer i våra broschyrer för råd och förhållningssätt. 

Vid utskrift - välj "vänd längs kortsidan" och skriv ut i färg, om möjligt.

Stamning hos barn i förskoleåldern

Stamning hos skolbarn

Stamning hos vuxna