Bedömning

Barn

Vid det första besöket hos oss träffas logoped och föräldrar för ett samtal om barnets stamning. Vi ger föräldrarna information om stamning och råd om hur de kan kommunicera med sitt barn på ett sätt som gynnar barnets talflyt. Vi träffar sedan barnet för ett bedömningsbesök då vi utreder barnets stamning och språkliga utveckling. Därefter träffas logoped och föräldrar för ytterligare ett samtal för genomgång av bedömningen och ställningstagande till vidare åtgärder.

Behandling för barn

Efter avslutad bedömning beslutas om vidare åtgärder. Beroende på föräldrarnas oro, barnets ålder, stamningens svårighetsgrad och hur besvärat barnet själv är av stamningen kan insatserna se olika ut och bestå av någon eller flera av följande punkter:

 • Ingen behandling påbörjas men familjen följer logopedens råd om förhållningssätt och återkommer sedan för uppföljning.
 • Indirekt behandling i form av fortsatt handledning och rådgivning till föräldrar, förskola eller skola.
 • Behandling enligt Palin PCI (Parent Child Interaction therapy).
 • Behandling enligt RESTART Demands and Capacities Model.
 • Behandling enligt Lidcombeprogrammet.
 • Direkt behandling med barnet där till exempel taltekniker och samtal kan ingå.
 • Gruppbehandling.
 • Information om patientföreningar och stamningsläger.
 • Besök på förskola eller skola.

Ungdomar och vuxna

Ungdomar och vuxna som stammar kommer oftast för samtal och utredning vid flera tillfällen innan behandling påbörjas. Vid besöken görs en noggrann kartläggning av hur stamningen yttrar sig och påverkar det dagliga livet.

Kontakta din vårdcentral, barnavårdscentral eller skolhälsovården på ditt barns skola för remiss till någon av våra mottagningar.

Behandling för ungdomar och vuxna

Efter avslutad bedömning beslutas om vidare åtgärder. Behandlingen inriktas främst på de svårigheter som personen som stammar upplever och kan bestå av någon eller flera av följande punkter.

 • Direkt behandling där t ex taltekniker och samtal kan ingå.
 • Handledning och kontakt med skola och vid behov även skolbesök.
 • Gruppbehandling.
 • Information om olika patientföreningar och stamningsläger.
 • Utprovning av stamningshjälpmedel.